BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 2701/QĐ-UBND, ngày 06/09/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Trần Đình Tùng Phó chủ tịch UBND tỉnh
Trưởng ban
2 Lê Quý Đạt Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh
Phó trưởng ban
3 Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
Thành viên
4 Nguyễn Công Thành Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành viên
5 Nguyễn Ngọc Kim Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Thành viên
6 Nguyễn Thùy Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thành viên
7 Mai Văn Mười Phó Giám đốc Sở Y tế
Thành viên
8 Võ Văn Thơ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Thành viên
9 Trần Bá Tú Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thành viên
10 Thân Đức Sửu Phó Giám đốc Sở Tài Chính
Thành viên
11 Đặng Tấn Giản Phó Trưởng Ban dân tộc
Thành viên
12 Lê Thị Tuyết Hạnh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành viên
13 Nguyễn Hà Lai Phó Giám đốc Công An tỉnh
Thành viên
14 Phạm Tấn Minh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành viên
15 Nguyễn Xuân Vinh Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh
Thành viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Tam Kỳ
Quyết định số 5764/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Minh Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trưởng ban
2 Trần Đình Dũng Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố.
Phó Trưởng ban
3 Trần Thị Kim Thanh Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
Ủy viên
4 Dương Văn Chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
Ủy viên
5 Ngô Đà Trưởng phòng Y tế thành phố
Ủy viên
6 Mai Văn Hiển Phó Trưởng Công an thành phố
Ủy viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Xuân Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố
Ủy viên
8 Nguyễn Thị Đào Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố
Ủy viên
9 Ngô Đức Hoàng Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Ủy viên
10 Bùi Tấn Nhã Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Ủy viên
11 Trần Thanh Dương Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố
Ủy viên
12 Lê Ngọc Dương Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Ủy viên
13 Bùi Tấn Công Phó Trưởng phòng Nội vụ
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hội An
Quyết định số 2103/QĐ-UBND, ngày 07/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hội An
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trưởng ban
2 Trần Thị Bình Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Đinh Hùng Trưởng phòng TC-KH thành phố
Ủy viên
4 Trần Chương Trưởng phòng QLĐT thành phố
Ủy viên
5 Trần Hòa Trưởng phòng Y tế thành phố
Ủy viên
6 Lê Viết Phúc Trưởng phòng LĐTBXH thành phố
Ủy viên
7 Nguyễn Văn Lanh Trưởng phòng VH-TT thành phố
Ủy viên
8 Võ Nễ Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
Ủy viên
9 Lương Văn Giải Phó Trưởng Công an thành phố
Ủy viên
10 Trần Văn Nhân Phó CVP.HĐND-UBND thành phố
Ủy viên
11 Nguyễn Hậu Phó Trưởng phòng GD-ĐT thành phố
Ủy viên
12 Trương Thị Ngọc Cẩm Trưởng Đài TT-TH thành phố
Ủy viên
13 Nguyễn Văn Thành Nhân Phó Trưởng phòng TN-MT thành phố
Ủy viên
14 Đinh Thị Thúy Phương Phó Chi cục trưởng CCTK
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Tây Giang
Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Lê Hoàng Linh Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Nguyễn Sỹ Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Văn Phú Trưởng phòng TN-MT
Ủy viên
4 Hốih Danh Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
5 Nguyễn Quốc Kỳ Phó trưởng phòng GĐ-ĐT huyện
Ủy viên
6 Nguyễn Văn Phước Trưởng Đài TT-TH huyện
Ủy viên
7 Hồ Minh Long Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
8 Huỳnh Văn Triều Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
9 Nguyễn Công Nam Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện
Ủy viên
10 Lý Ngọc Tín Phó Chi cục trưởng CCTK
Ủy viên
11 Nguyễn Kim Tuấn Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
12 Nguyễn Văn Cần Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
13 Zơrâm Ngọ PGĐ Trung tâm Y tế huyện
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Đông Giang
Quyết định số 1212/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Hồ Quang Minh Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Văn Công Dốn Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện
Phó trưởng ban
3 Nguyễn Minh Bảo Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Thành viên
4 Lê Thị Xuân Trưởng Phòng Nội vụ huyện
Thành viên
5 Mai Thị Hồng Đinh Trưởng Phòng Dân tộc huyện
Thành viên
6 Nguyễn Văn Lê Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Thành viên
7 Zơ Râm Hanh Trưởng Phòng Y tế huyện
Thành viên
8 Phạm Thanh Nam Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Thành viên
9 Hồ Ngọc Tiến Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Thành viên
10 Trần Viết Bằng Phó trưởng Công an huyện
Thành viên
11 Lê Văn Bảy Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
Thành viên
12 Đinh Ngọc Thanh Phó Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
Thành viên
13 Phạm Xuân Vân Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thành viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Đại Lộc
Quyết định số 2330/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Hữu Vũ Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Huỳnh Minh Dũng Chi cục trưởng CCTK
Phó trưởng ban
3 Phan Vân Trình Trưởng phòng VH-TT
Ủy viên
4 Đoàn Thị Ngọc Trưởng phòng Y tế
Ủy viên
5 Phạm Phú Vân Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
6 Nguyễn Thành Tuấn Phó Trưởng phòng TN-MT
Ủy viên
7 Nguyễn Văn Tuấn Phó Trưởng Đài TT-TH huyện
Ủy viên
8 Huỳnh Tự Tuyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
9 Đinh Thị Phượng Phó Trưởng phòng TC-KH
Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Trưởng phòng GĐ-ĐT
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Điện Bàn
Quyết định số 7135/QĐ-UBND, ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND thị xã
Trưởng ban
2 Nguyễn Đức Hoành Chi cục trưởng CCTK
Phó ban trực
3 Lê Thanh Long Phó CVP HĐND&UBND thị xã
Phó Ban
4 Nguyễn Quốc Miều Phó Chi cục trưởng CCTK
Ủy viên Thường trực
5 Từ Thị Bích Hường Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã
Ủy viên
6 Vương Bạn Giám đốc TT dân số - KHHGĐ
Ủy viên
7 Nguyễn Khoan Phó TP Tài chính-KH
Ủy viên
8 Phạm Văn Liễu Phó TP Nội vụ
Ủy viên
9 Tưởng Văn Tiến Phó Trưởng Công an thị xã
Ủy viên
10 Phạm Ngọc Anh Phó TP Tài nguyên - MT
Ủy viên
11 Trương Công Nên Phó TP Giáo dục-Đào tạo
Ủy viên
12 Trần Ngọc Hưng Phó TP Lao động-TBXH
Ủy viên
13 Lương Thị Mỹ Linh Phó TP Văn hóa - TT
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Duy Xuyên
Quyết định số Số 6095/QĐ-UBND, ngày / /2018 của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Bốn Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Phạm Thị Kim Dung Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Trần Công Thành Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
4 Nguyễn Hồ Hiếu Phó CVP HĐND-UBND huyện
Ủy viên
5 Trần Nhân Tâm PhóTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
6 Võ Đình Thiệp Giám đốc TT DS-KHHGĐ
Ủy viên
7 Phạm Trung Hiếu PhóTrưởng Công an huyện
Ủy viên
8 Lê Văn Nghĩa Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
9 Nguyễn Hữu Sáu Phó Trưởng phòng GĐ-ĐT huyện
Ủy viên
10 Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
11 Ngô Bốn Phó Trưởng phòng TN-MT huyện
Ủy viên
12 Trần Văn Thơ Trưởng Đài TT-TH huyện
Ủy viên
13 Dương Văn Lộc Phó Chi cục trưởng CCTK huyện
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Quế Sơn
Quyết định số 804/QĐ-UBND, ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Văn Thắng PCT.UBND huyện
Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Hồng Phượng Chi cục phó Chi Cục Thống kê huyện
Phó ban thường trực
3 Nguyễn Văn Hóa Phó trưởng công an huyện
Ủy viên
4 Dương Ngọc Hoàng Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Ủy viên
5 Hoàng Kim Hải Phó trưởng phòng TN&MT huyện
Ủy viên
6 Lê Thọ Tường Phó Trưởng phòng VHTT huyện
Ủy viên
7 Võ Văn Trung Phó Trưởng phòng LĐTB & XH huyện
Ủy viên
8 Lê Tin Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện
Ủy viên
9 Thái Văn Minh Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam
Ủy viên
10 Lê Xuân Mai Phó Trưởng phòng Y tế huyện
Ủy viên
11 Võ Văn Phương Phó Giám đốc Đài TT - TH huyện
Ủy viên
12 Võ Thị Kim Vân Phó Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện
Ủy viên
13 Nguyễn Thị Kim Hương Phó trưởng phòng Tài Chính-kế hoạch huyện
Ủy viên
14 Đinh Thị Châu Giang Thống kê viên Chi cục Thống kê.
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nam Giang
Quyết định số 1467/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Nam Giang
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 A Viết Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Mai Thế Lữ Phó Chi cục trưởng, CCTK
Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Văn Ninh Chuyên viên CCTK
Ủy viên
4 Nguyễn Trường Tâm Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
5 Huỳnh Cư Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
6 Brao Bứ Trưởng phòng Y tế
Ủy viên
7 Nguyễn Công Bình Trưởng phòng TN-MT huyện
Ủy viên
8 A Lăng Măn Trưởng phòng Dân tộc huyện
Ủy viên
9 Trần Dư Trưởng Đài TT-TH huyện
Ủy viên
10 Nguyễn Tấn Đạt Phó trưởng Công an huyện
Ủy viên
11 Nguyễn Tấn Lộc Phó trưởng phòng GĐ-ĐT huyện
Ủy viên
12 Lê Viết Liệu Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
13 Nguyễn Văn Phi Phó trưởng phòng VH-TT
Ủy viên
14 Nguyễn Sáu Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Phước Sơn
Quyết định số 1690/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Quảng Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Lê Bá Nội CCT. Chi cục Thống kê huyện
Phó Ban thường trực
3 Võ Đình Tín Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
Thành viên
4 Cao Đăng Tiến Phó Trưởng Phòng TCKH huyện
Thành viên
5 Võ Văn Ba Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện
Thành viên
6 Võ Văn Hiếu Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện
Thành viên
7 Lê Văn Hà Trưởng Phòng GD&ĐT huyện
Thành viên
8 Nguyễn Thế Thọ Trưởng Phòng VH-TT huyện
Thành viên
9 Nguyễn Thanh Hà Phó Trưởng Phòng Dân Tộc huyện
Thành viên
10 Đinh Thanh Hùng Phó Trưởng Công An huyện
Thành viên
11 Đặng Xuân Vinh Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện
Thành viên
12 Khương Duy Thiện Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện
Thành viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thăng Bình
Quyết định số 2028/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Văn Húy Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Phan Công Hùng Phó Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Hồ Văn Minh Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
4 Võ Văn Tuấn Trưởng Phòng Y Tế huyện
Ủy viên
5 Phan Văn Ngạt Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
6 Nguyễn Lượm Phó Trưởng phòng GĐ-ĐT huyện
Ủy viên
7 Nguyễn Công Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng VH-TT huyện
Ủy viên
9 Trương Công Hưng Phó Trưởng phòng TN-MT huyện
Ủy viên
10 Lê Hữu Vũ Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
11 Nguyễn Khóa Thống kê viên CCTK
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Tiên Phước
Quyết định số 2021/QĐ-UBND, ngày 07/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Lê Trí Hiệu Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Trần Văn Thương Chi cục trưởng Chi cục Thống kê
Phó Trưởng ban thường trực
3 Lê Văn Vinh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Ủy viên
4 Trần Thanh Hải Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ủy viên
5 Lê Thị Bích Phương Phó trưởng Công an huyện
Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
7 Võ Văn Hòa Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
8 Trần Văn Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
Ủy viên
9 Ngô Thị Bích Khuyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường
Ủy viên
10 Huỳnh Ngọc Nam Phó Trưởng Phòng Lao động-TB&XH
Ủy viên
11 Lê Quang Hạnh Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Ủy viên
12 Nguyễn Thành Trung Thống kê viên Chi cục Thống kê
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Bắc Trà My
Quyết định số 3783/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Thị Minh Thư Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Hà Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê
Phó Trưởng ban thường trực
3 Nguyễn Thị Như Bình Phó CVP HĐND&UBND huyện
Thành viên
4 Nguyễn Hữu Sự Trưởng phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện
Thành viên
5 Nguyễn Đình Trung Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện
Thành viên
6 Lê Thị Thu Sâm Phó Trưởng phòng Y tế huyện
Thành viên
7 Nguyễn Thanh Huấn Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành viên
8 Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện
Thành viên
9 Phan Duy Hưng Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Thành viên
10 Nguyễn Đình Thông Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường
Thành viên
11 Phạm Thế Long Phó trưởng Công an huyện
Thành viên
12 Mai Đức Phó trưởng phòng Dân tộc huyện
Thành viên
13 Nguyễn Hữu Trung Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện
Thành viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nam Trà My
Quyết định số 1587/QĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Trần Văn Mẫn Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Hòa Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện
Phó Trưởng ban
3 Võ Lê Hoàng Tiếng P. Trưởng phòng TC - KH huyện
Thành viên
4 Lê Đức Hảo Trưởng Phòng Nội vụ huyện
Thành viên
5 Đặng Duy Ba P. Trưởng phòng LĐTB&XH huyện
Thành viên
6 Nguyễn Đình Bình Phụ trách Phòng Y tế huyện
Thành viên
7 Nguyễn Hải Đồng P. Trưởng phòng TNMT huyện
Thành viên
8 Nguyễn Xuân Thìn P. Trưởng Công an huyện
Thành viên
9 Nguyễn Văn Bình Trưởng phòng Dân tộc huyện
Thành viên
10 Nguyễn Hoàng Thọ P. Trưởng đài TT-TH huyện
Thành viên
11 Võ Đăng Thuận Trưởng phòng GD&ĐT huyện
Thành viên
12 Nguyễn Trọng Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện
Thành viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Núi Thành
Quyết định số 6049/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Văn Thịnh Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Trần Ngọc Điệp Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Văn Đức Trưởng phòng Nội vụ huyện
Ủy viên
4 Phạm Văn Niên Trưởng phòng VH-TT huyện
Ủy viên
5 Trần Hồng Dương Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
6 Phan Quang Tuấn Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
7 Bùi Thị Hồng Phó Trưởng phòng TNMT huyện
Ủy viên
8 Võ Thị Hồng Trang Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
9 Huỳnh Thị Hồng Kiều Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện
Ủy viên
10 Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
11 Huỳnh Văn Công Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
12 Nguyễn Đức Trí Cán sự Phòng Y tế
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Phú Ninh
Quyết định số 3529/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Nguyễn Tấn Văn Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Văn Công Vinh Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
4 Võ Duy Trịnh Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện
Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
6 Phan Đình Thiện Phó Trưởng phòng TNMT huyện
Ủy viên
7 Nguyễn Thị Kim Thạch Phó Trưởng phòng VH-TT huyện
Ủy viên
8 Nguyễn Hữu Hùng Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
9 Nguyễn Thị Nhàn Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện
Ủy viên
10 Phạm Văn Thanh Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
11 Bùi Nguyên Bảo Trưởng đài TT-TH huyện
Ủy viên
12 Trần Nhất Chí Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
13 Lê Tấn Tăng PGĐ Trung tâm Y tế huyện
Ủy viên
14 Phạm Thị Minh Phương Thống kê viên CCTK
Ủy viên
BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nông Sơn
Quyết định số 1617/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm Di động
1 Phạm Phú Thủy Phó Chủ tịch UBND huyện
Trưởng ban
2 Lê Phước Tuyên Chi cục trưởng CCTK
Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Xuân Hồng Trưởng phòng Y tế
Ủy viên
4 Phan Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ủy viên
5 Trần Quốc Phong Phó Trưởng Công an huyện
Ủy viên
6 Trần Phương Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện
Ủy viên
7 Hà Văn Đa Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện
Ủy viên
8 Lê Anh Tuấn Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện
Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thành Phó Trưởng phòng VH-TT huyện
Ủy viên
10 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phó Trưởng phòng TNMT huyện
Ủy viên
11 Nguyễn Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
Ủy viên
12 Lê Thị Lan Hương Thống kê viên CCTK
Ủy viên
13 Nguyễn Tấn Bảy Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Ủy viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay341
  • Tháng hiện tại17,338
  • Tổng lượt truy cập1,315,505
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây